OK

Archiwum

Dofinansowanie studiów podyplomowych w 2018 roku

Dofinansowanie studiów podyplomowych w 2018 roku

W 2018 roku można skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki z KFS przeznaczone są dla pracodawców, którzy mogą uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie lub swoich pracowników, sięgające nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, tj. prawie 13 tys. zł w tym roku. Program jest dostępny w całej Polsce.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest regulowane przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.16.645 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznania środków z KFS (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. W planie na 2018 rok na wydatki KFS przeznaczono kwotę 105 608 tys. zł. Część z tych środków (510 tys. zł) zostanie przekazana do 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  - po  30 tys. zł dla każdego podmiotu - na działania takie jak promocja zatrudnienia, badanie zapotrzebowania na zawody, promocja KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia. Pozostała część, czyli kwota 84 078,4 tys. zł będzie podzielona na województwa i wydatkowana przez powiatowe urzędy pracy.

Dla kogo dofinansowanie studiów podyplomowych?

Tak jak w ubiegłym roku, o środki z Krajowego Funduszu Pracy może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników w ramach umowy o pracę.

Na jaki cel i ile?

Jak wspomniano na wstępie, to pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników, w tym także studiów podyplomowych, w wysokości do 80% kosztów kształcenia w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób lub do 100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób. Jednak w obu przypadkach kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4271,51 zł, a więc maksymalna kwota dofinansowania to 12 814, 53 zł.

Jakie procedury?

Procedurę ubiegania się o dofinansowanie należy rozpocząć od uzyskania zgody pracodawcy na wnioskowanie o dofinansowanie. Następnie trzeba skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności i dowiedzieć się, jakie dokumenty oraz warunki należy spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie. Kolejny krok to złożenie wniosku przez pracodawcę o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do stosownego powiatowego urzędu pracy. Daty składania wniosków w poszczególnych powiatach publikowane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy i należy je na bieżąco sprawdzać. Poza tym w celu potwierdzenia terminu składania wniosków osoby, które chcą się ubiegać o środki z KFS, mogą także skontaktować się bezpośrednio z właściwym urzędem pracy.

Warto też sprawdzić, czy dana uczelnia, na której osoby zainteresowane chcą się kształcić,  pomaga w wypełnieniu formularza dotyczącego informacji na temat danego programu studiów podyplomowych.

Wszystkim życzymy powodzenia w pozyskiwaniu środków na kształcenie.


26 lutego 2018 | Dla kandydatów