OK

Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor Katalog Studiów Podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych w Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku.

Dofinansowanie studiów podyplomowych w Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku.

Jakub Leszczyński - 1 lutego 2022 o studiach podyplomowych

Podobnie jak w ubiegłych latach również w 2022 będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS. Pierwsze nabory wniosków ruszają z początkiem lutego. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie z KFS mogą ubiegać się pracodawcy jak i pracownicy. Co należy podkreślić jest fakt, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia, a więc zatrudniać co najmniej jednego pracownika bez względu na formę prawną czy organizacyjną. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że zatrudniają min. jednego pracownika, z dofinansowania mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawca, przy czym dofinansowanie otrzymuje pracodawca. Od tej reguły istnieje kilka wyjątków. 

O środki z KSF nie mogą ubiegać się: 

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej - zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Urzędy w puli rezerwy będą miały do wykorzystania łącznie kwotę 44 367 tys. zł. Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

KFS 2022 - ile środków?

Najwięcej środków na działania powiatowych urzędów pracy na 2022 rok otrzyma województwo mazowieckie (27 286 tys. zł). Zaraz po nim śląskie (19 925 tys. zł), wielkopolskie (17 076 tys. zł) i małopolskie (15 759 tys. zł). Najmniej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzyma województwo opolskie (4 193 tys. zł).
Gdzie i kiedy składać wnioski? 
Wnioski należy składać w terminie naborów ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności. W zależności o urzędu wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.  Listę urzędów można znaleźć w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu. 

Limity dofinansowania w 2022 roku. 

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Niektóre urzędy pracy wprowadzają limity związane z dostępnymi kwotami dofinansowania oraz liczbą osób, które z ramienia jednego pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

Źródło: praca.gov.pl