OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Informatyka

Opis studiów

Charakterystyka studiów: Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy na temat przetwarzania danych biznesowych przy użyciu narzędzi Systemu SAS na poziomie podstawowym oraz wybranych funkcjonalności Systemu na poziomie zaawansowanym. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się lub planujących pracę związaną z przetwarzaniem danych na rozszerzonej platformie SAS/Business Intelligence (SAS/BI). Studia mają charakter interdyscyplinarny informatyczno-menedżerski. Struktura i podział materiału dydaktycznego są skonstruowane tak, aby stanowiły wprowadzenie do funkcjonalności Systemu SAS na poziomie podstawowym („A”) w zakresie: narzędzi do zarządzania i przetwarzania danych gromadzonych w bazach, analizy danych z wykorzystaniem prostych modeli statystycznych i algorytmicznych typu DM (Data Mining), raportowania i analizy w systemach BI (Business Intelligence) W zakresie wymienionych poniżej funkcjonalności Systemu SAS, będą prowadzone zajęcia na poziomie zaawansowanym („Bx”): programowanie w języku skryptowym SAS („B0”), Data Mining i modele statystyczne („B1”), bazy danych typu Hurtownia Danych („B2”). Studenci poznają, typowe dla środowiska biznesowego, problemy związane z analizą danych, mechanizmy, reguły i narzędzia potrzebne do tworzenia, rozwoju i użytkowania systemów typu BI (Business Intelligence). Rezultatem studiów powinno być zdobycie wiedzy oraz umiejętności zakończone projektem i zdanie egzaminów potwierdzających kompetencję w zakresie tematów objętych szkoleniem. Jak wyglądają studia Proces dydaktyczny podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności obejmujące wszystkie moduły opisane w rozdziale: tematyka zajęć na poziomie zaawansowania „A” (poziom podstawowy). Następnie zajęcia prowadzone są w ramach programu na poziomie „B0” (poziom zaawansowany). Po zakończeniu tego etapu studenci będą kontynuowali zajęcia – etap drugi - w ramach jednej ze specjalizacji: Data Mining i modele analityczne na poziomie „B1” (zaawansowany), bazy danych typu Hurtownia na poziomie „B2” (zaawnsowany). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele) i trwają dwa semestry. Rozpoczynają się w semestrze zimowym lub letnim zgodnie z organizacją roku akademickiego SGGW. Zajęcia obejmują 280 godzin lekcyjnych. Odbywają się w systemie laboratoryjnym przy komputerach, jedynie około 15% czasu stanowią wykłady wprowadzające w zagadnienia teoretyczne. Absolwenci studiów po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, wniesieniu wszystkich opłat oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Akademia SAS” i będą mogli przystąpić do egzaminów. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa Planowana data uruchomienia studiów to 1 październik 2015 r. Słuchaczami studiów mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych z tytułem: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Z uwagi na to, że zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym od studentów oczekuje się posiadania wiedzy i umiejętności jej wykorzystania. Sylwetka absolwenta studiów Absolwenci studiów podyplomowych „Akademia SAS. Przetwarzanie i analiza danych w biznesie” posiadać będą odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielna pracę w ramach tematyki zajęć na poziomie „A”: znajomość Systemu SAS w zakresie korzystania i uruchamiania skryptów, przetwarzanie dużych zbiorów danych, korzystania z systemów bazodanowych typu Hurtownia Danych korzystanie z narzędzi analitycznych, praktyczne wykorzystywanie technik analitycznych opartych na metodach eksploracji danych (Data Mining), wykorzystywać techniki budowania raportów typu BI (Business Intelligence). W ramach zajęć na poziomie „B0” absolwent będzie potrafił: biegle korzystać z Systemu SAS w zakresie tworzenia i uruchamiania skryptów, przetwarzać duże zbiory danych, formułować problemy analityczne, predykcyjne oraz symulacyjne spotykane w praktyce przetwarzania danych biznesowych oraz korzystać z narzędzi Systemu SAS do ich rozwiązania, W ramach zajęć na poziomie „B1/B2” w zależności od specjalizacji absolwent będzie potrafił: praktycznie tworzyć systemy przetwarzania danych typu Data Mining, projektować i tworzyć systemy bazodanowe typu Hurtownia Danych. Opłaty: Kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstępnego według kolejności zgłoszeń. Opłata za studia wynosi: wpisowe 350 zł opłata za każdy semestr 3 300 zł opłata za rok 6 150 zł


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres:
Nowoursynowska 166, Warszawa
Jednostka:
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Adres Jednostki:
ul. Nowoursynowska 159, Warszawa

Lokalizacja