OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Kadry i płace – prawo i praktyka

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy


Miasto: Bydgoszcz | Województwo: kujawsko-pomorskie | Kierunek: Prawo

Opis studiów

Cel studiów: Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych. Adresaci: Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe. Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym. Wykładowcy: Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami spraw kadrowo-płacowych. Posiadają wieloletnią praktykę gospodarczą, są jednocześnie znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych, szkoleń i treningów doskonalących. Dynamiczna i aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy. Program studiów: Pracownicze formy zatrudnienia Stosunku pracy (podmiot, przedmiot, treść) Umowy o pracę – rodzaje Kształtowanie treści umowy o pracę Zakaz konkurencji w stosunkach pracy Zatrudniania z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych Analiza wzorców umownych Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia Umowy cywilnoprawne na podstawie których może być świadczona praca Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne Samozatrudnienie Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego: umowa o pracę tymczasową, telepraca Analiza wzorców umownych Urlopy i uprawienia rodzicielskie Urlopy Uprawnienia macierzyńskie Uprawnienia ojcowskie Zasady zatrudniania kobiet w ciąży Analiza wzorców dokumentacji Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie stosunku pracy Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia Wygaśnięcie umowy o pracę Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy Analiza wzorów dokumentów oraz orzecznictwa związanych z rozwiązaniem umowy o pracę (warsztaty) Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia Negocjowanie z podmiotami indywidualnymi Negocjowania z podmiotami zbiorowymi Mediacje w stosunkach pracy Czas pracy System, rozkład oraz okres rozliczeniowy czasu pracy Planowanie czasu Praca w godzinach nadliczbowych Czas pracy szczególnych grup zawodowych Dokumentowanie czasu pracy Analiza orzecznictwa i interpretacji prawnych Czas pracy w warunkach szczególnych Planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – warsztat Stosunek pracy – wybrane problemy Związki zawodowe w zakładzie pracy. Zwolnienia grupowe Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy. Zasady zatrudniania cudzoziemców Tajemnice: służbowa, zastrzeżona, poufna, państwowa Obieg dokumentów związanych z tajemnicami Akty prawa wewnętrznego Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej Akta osobowe pracownika Pozostałe dokumenty dotyczące stosunku pracy (karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy) Przechowywanie dokumentacji pracowniczej Wzorcowa dokumentacja – analiza Odpowiedzialność pracodawcy Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Odpowiedzialność za działania wbrew obowiązkowe zbiorowego prawa pracy Odpowiedzialność za niedopełnienie wytycznych BHP Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Inne należności pobierane przez ZUS Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypadkowego Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych Dokumentowanie ubezpieczeń Płace i ewidencja księgowa Składniki i systemy wynagrodzenia za pracę Wynagrodzenie za czas choroby, niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, porę nocną Termin, forma, miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę Potrącenia i odprawy Podróże służbowe Zagadnienia podatkowe Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych Inne podatki (VAT, od nieruchomości) Ubezpieczenie Społeczne i świadczenia socjalne Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających ubezpieczeniu Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie prawa do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków) Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych Zagadnienia obowiązkowych wpłat na PFRON Ubezpieczenie zdrowotne Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i finansowania składek Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa obliczanie Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego Kontrola w sprawach kadrowo-płacowych Przygotowania do kontroli Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego Forma zaliczenia: Test z wybranych zagadnień programowych, Praca podyplomowa – projektowa.


Czas trwania

2 semestry / 200 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
Adres:
ul. Długa 34, Bydgoszcz

Lokalizacja