OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Administracja

Opis studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę zawodową ze sferą spoza administracji rządowej i samorządowej oraz spoza sektora przedsiębiorstw, czyli osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych lub zamierzających założyć organizację non-profit. O sukcesie organizacji pozarządowej decyduje środowisko zewnętrzne, ale przede wszystkim zaangażowani w jej działalność ludzie. We współczesnym świecie nie wystarcza entuzjazm, zaangażowanie emocjonalne i chęć czynienia dobra. Niezwykle ważne są umiejętności zarządzania strategicznego, przestrzegania standardów etycznych, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, prowadzenia kampanii społecznych, pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą, pomocną przy wyborze rodzaju organizacji, wiedzę o podstawach prawnych i formach organizacyjnych organizacji non-profit. Poznają podstawy zarządzania i podstawy rachunkowości w organizacjach. Pozyskają wiedzę o funduszach i programach europejskich dla organizacji pozarządowych. W programie przewidziano niezwykle ważną kwestię etyki w działalności społecznej. Cechą charakterystyczną organizacji non-profit jest wzajemne zaufanie zaangażowanych w jej działalność ludzi oraz wysokie standardy moralne we współpracy z darczyńcami, sponsorami, wolontariuszami. Słuchacze nabędą umiejętności kreowania wizerunku organizacji, przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej organizacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Nabędą umiejętności stosowania w praktyce ważnych we współpracy z administracją publiczną, a zwłaszcza biznesem, metod i technik negocjacji. Ważną umiejętnością jest współpraca z mediami, które mogą służyć wsparciem i konieczną promocją działalności statutowej organizacji oraz pośredniczyć w pozyskiwaniu środków na działalność statutową. Większość zajęć ma postać ćwiczeń pozwalających realnie i praktycznie szkolić nabywane umiejętności. Nabyta wiedza i umiejętności sprzyjają wykorzystaniu własnego potencjału i zaangażowania w sprawy społeczne dla sprawnego kierowania organizacją pozarządową i powodzenia w realizacji jej celów statutowych.


Czas trwania


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa
Jednostka:
Wydział Administracji i Finansów
Adres Jednostki:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa

Lokalizacja