OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Prawo

Opis studiów

Uczestnicy studiów Studia skierowane są do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu agenta celnego, jak również pracy w urzędach celnych. Absolwenci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów mogą zostać wpisani na listę agentów celnych. Cel studiów Zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania. Organizacja studiów Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych. Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych - specjalistów mających duże doświadczenie praktyczne. Studia będą się kończyły pisemnym egzaminem dyplomowym, do którego student będzie mógł przystąpić po uzyskaniu pozytywnych ocen zaliczeniowych ze wszystkich przedmiotów studiów.


Czas trwania

2 semestry / 180 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Adres:
ul. Jagiellońska 82F, Warszawa
Jednostka:
Centrum Studiów Podyplomowych
Adres Jednostki:
ul. Jagiellońska 82F, Warszawa

Lokalizacja