OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Zarządzanie

Opis studiów

CEL STUDIÓW Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego. KWALIFIKACJE Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436). ADRESACI Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym: nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą. Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 220 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania. Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. PROGRAM STUDIÓW Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy organizacji i zarządzania Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej Placówka oświatowa w środowisku lokalnym Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie Zarządzanie finansami w oświacie Kierowanie i administrowanie placówką oświatową Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą Marketing i promocja szkoły Etyka zawodu dyrektora Komunikacja interpersonalna Zamówienia publiczne w oświacie Praktyka kierownicza KADRA PEDAGOGICZNA Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN, Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym) Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.


Czas trwania

2 semestry / 220 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres:
ul. Dewajtis 5, Warszawa
Jednostka:
Wydział Nauk Pedagogicznych
Adres Jednostki:
ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 15, Warszawa

Lokalizacja