OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Ekologia

Opis studiów

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe urządzenia i systemy energetyki odnawialnej mają charakter interdyscyplinarny i między-obszarowy, obejmujący zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii, technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wykształcenie absolwenta wychodzi naprzeciw polityce europejskiej w obszarze sektora energetyki, której strategicznym celem jest radykalny wzrost roli odnawialnych źródeł energii. Absolwent bazując na gruntownej wiedzy z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, przygotowany jest do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energetyki odnawialnej. Jest specjalistą zdolnym do planowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o lokalne ekologiczne źródła.. Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, na potrzeby prowadzenia produkcji biomasy energetycznej i eksploatacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę zarówno w sektorze gospodarstw rolniczych jak też w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie rolniczym na stanowiskach związanych z problematyką energetyczną. Jest to związane również z realizacją w Polsce wymogów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16.12.2002. Sylwetka absolwenta: Podyplomowe kwalifikacyjne studia „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” adresowane są do osób mających przygotowanie pedagogiczne (także obecnie niepracujących), uprawnionych do nauczania innych przedmiotów, a chcących uzyskać uprawnienie do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół. Czas trwania studiów: Półtoraroczne studia podyplomowe trwają trzy semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym. Zajęcia obejmują łącznie 400 godzin wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych. Dokładny rozkład zajęć zostanie opublikowany przed uruchomieniem studiów. Termin rozpoczęcia pierwszej edycji studiów podyplomowych planowany jest na październik 2013 roku. Kierownik studiów: prof dr hab Andrzej Chochowski Warunki rekrutacji: Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób, pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich Kandydaci na studia podyplomowe winni złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym; odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub poświadczoną kopię dyplomu; kserokopię dowodu osobistego; 2 zdjęcia. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na obowiązującym druku), złożenie dowodu wpłaty za studia. Termin naboru: rekrutacja odbywać się będzie od czerwca 2013 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest skrócenie terminu rekrutacji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia uruchomienia studiów od zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów. Studia kończą się egzaminem wewnętrznym i obroną pracy dyplomowej. Wszyscy absolwenci uzyskują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Rektora SGGW. Zasady odpłatności: koszt studiów wynosi 6300 zł – tj. 2100 zł za każdy semestr, studia są płatne przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem uczestnictwa w studiach (zajęciach) jest przedłożenie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem semestru.


Czas trwania

3 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres:
Nowoursynowska 166, Warszawa
Jednostka:
Wydział Inżynierii Produkcji
Adres Jednostki:
ul. Nowoursynowska 164, Warszawa

Lokalizacja