OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Zarządzanie

Opis studiów

Dlaczego warto wybrać W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.], która w nowym kształcie ustawowo określa zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Zmiana statusu ABI w jednostce organizacyjnej, oznacza dokonanie koniecznych zmian organizacyjnych w dokumentacji Administratora Danych Osobowych w zakresie: Statutów, Regulaminów organizacyjnych, Regulaminów pracy, Regulaminów naboru pracowników, Polityk bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, Rejestru zbiorów ADO i ABI, Zakresów zadań i odpowiedzialności, Opracowania dokumentów związanych [WEWNĘTRZNY REJESTR ZBIORÓW; SPRAWDZENIA I SPRAWOZDANIA ABI]. Nowe brzmienie przepisów szczegółowo określa zakres uprawnień i przygotowanie ABI do realizacji zadań organizacyjno – technicznego zabezpieczenia danych, merytoryczne określenie struktury ochrony danych w jednostce organizacyjnej. Nowe zadania interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI], wymagają weryfikacji wiedzy i umiejętności weryfikacji i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji. Odpowiedzialność za spełnienie przepisów prawa ponosi Prezes, Dyrektor, Wójt, Burmistrz, Prezydent jako Administrator Danych Osobowych. Właściwie zorganizowana ochrona danych i informacji to proporcjonalna odpowiedzialność WSZYSTKICH uczestników procesu przetwarzania danych. Pamiętać przy tym należy o odpowiednim poziomie wymaganej przepisami dokumentacji (procedur) ochrony danych osobowych jako szczególnie wrażliwej ilości informacji o osobach których one dotyczą. Ważne są także, zasady uprawniania pracowników [zasada legalności], jak również tryb UDOSTĘPNIANIA DANYCH PODMIOTOM / OSOBOM, A TAKŻE POWIERZANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG. W Polsce i Europie w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia przepisy oraz normy Unii Europejskiej, ustawa o ochronie danych osobowych, a także ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Funkcja administratora zarządzającego informacją i danymi osobowymi (Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI) staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o szerokich możliwościach konsultingowych, doradczych i szkoleniowych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów]. Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji [aktywów informacyjnych] w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. W działalności biznesowej, konieczności dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej, koniecznością staje się szkolenie ultradyscyplinarnych profesjonalistów (MANAGERÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - w perspektywie zapowiadanych zmian - INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH). Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Ustawy, a także innych przepisów związanych [np. Ustawa SIO, Kodeks Pracy, USP, inne]. Ponadto w zakresie organizacji ochrony danych osobowych w Komisji Europejskiej, trwa praca nad wprowadzeniem w życie nowej, powszechnej w obszarze Unii Europejskiej, regulacji zastępującej dotychczasową Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 24 października 1995r. - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Adresaci studiów Odpowiednio przygotowany administrator bezpieczeństwa informacji jest funkcyjnym podnoszącym poziom edukacji użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem (tarczą), który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów. Oferta edukacyjna skierowana jest do: kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi osób wyznaczonych do wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) doradców i konsultantów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość) kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.) kierowników i pracowników sekretariatów osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy) Studia podyplomowe mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach. Zajęcia prowadzi kadra z dużym doświadczeniem naukowym, dydaktycznym i biznesowym. Cel studiów Ukończenie studiów pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [managera] bezpieczeństwa informacji, w obecnym stanie prawnym, jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad i konsultacji stronom trzecim. Certyfikat Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]


Czas trwania

dwa semestry, tj. 192 godziny


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Adres:
ul. Newelska 6 , Warszawa
Jednostka:
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Adres Jednostki:
ul. Newelska 6, Warszawa

Lokalizacja