OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Pedagogika

Opis studiów

Uprawnienia studiów podyplomowych: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400). Charakterystyka studiów: Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom poszerzania znajomości różnych form ruchu z muzyką i pogłębiania umiejętności ich stosowania przez pedagogów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej utworzone zostały w roku akademickim 1997/1998 Studia Podyplomowe o specjalności Kształcenie Muzyczno-Ruchowe. Program studiów, sporządzony w oparciu o analizę wyników badań dotyczących potrzeb dokształcania pedagogów i ich gotowości do podjęcia studiów podyplomowych, przewiduje realizację podstawowego bloku specjalizacyjnego. Prowadzenie poszczególnych przedmiotów opiera się głównie na formie warsztatu artystycznego. Cele studiów: Umożliwienie uzyskania i podwyższenia kwalifikacji muzyczno-ruchowych przez pedagogów specjalnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, muzyki, umuzykalnienia, rytmiki, wychowania fizycznego, instruktorów tańca, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, animatorów oświatowo-kulturowych, logopedów. Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych. Kierownik studiów podyplomowych: prof. APS dr Andrzej Stadnicki e-mail: [email protected] Czas trwania studiów podyplomowych: 4 semestry Planowany termin uruchomienia nowej edycji studiów: edycja nr 17 - zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i składania dokumentów do Ośrodka. Dokumenty można dostarczyć osobiście przez cały tydzień lub przesłać pocztą (przyjmujemy tylko komplety dokumentów). Przy rekrutacji słuchacza brana pod uwagę jest data dostarczenia dokumentów. ZOSTAŁO KILKA OSTATNICH MIEJSC. Warunki ukończenia: Obecność i aktywność na zajęciach, pozytywny wynik zaliczeń i egzaminu, obrona pracy koncowej teoretycznej, empirycznej lub artystycznej – twórcze opracowanie muzyczne (na instrumentarium Orffa) i ruchowe wybranego utworu. Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Czas trwania

4 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa
Jednostka:
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
Adres Jednostki:
ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

Lokalizacja