OK

Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor Katalog Studiów

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku

Jakub Leszczyński - 29 stycznia 2021 o studiach podyplomowych

Podobnie jak w ubiegłych latach również w 2021 będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS. Pierwsze nabory wniosków ruszają z początkiem lutego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie z KFS mogą ubiegać się pracodawcy jak i pracownicy. Co należy podkreślić jest fakt, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia, a więc zatrudniać co najmniej jednego pracownika bez względu na formę prawną czy organizacyjną. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że zatrudniają min. jednego pracownika, z dofinansowania mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawca, przy czym dofinansowanie otrzymuje pracodawca. Od tej reguły istnieje kilka wyjątków.

O środki z KSF nie mogą ubiegać się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej -  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa  w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

 

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski należy składać w terminie naborów ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności. W zależności o urzędu wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.  Listę urzędów można znaleźć w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z następującymi priorytetami:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Limity dofinansowania w 2021 roku.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Niektóre urzędy pracy wprowadzają limity związane z dostępnymi kwotami dofinansowania oraz liczbą osób, które z ramienia jednego pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Źródło: praca.gov.pl